به‌روز رسانی IOTivityبا OCF

به‌‌روز رسانی OCF ازIOTIVITYشامل امنیت افزوده و مدیریت ابری می‌شود! (OPEN CONNECTIVITY FOUNDATION) OCF، بزرگ‌ترینگروه استاندارد آزاد IOTدر دنیا است. این گروه طی سال‌های اخیر با نام OIC شناخته می‌شد که هم اکنون نام آن تغییر کردهاست. برای اینکه دستگاه‌های تولیدکنندگان مختلف قادر باشند تا به‌طور امن ویکپارچه با یکدیگر ارتباط برقرار کنند، OCF به ایجاد مجموعه‌ای از مشخصات و پروتکل‌های باز پرداخته است. …