smile for life • Be Yourself

...You are someone you think

مدیریت پروژه

توان مدیریت انواع پروژه ها در حوزه IT و IoT

تخصص در توسعه کسب کار

توان توسعه کسب کارهای مختلف با بهره گیری از ابزارها و تکنیک های روز مدیریتی

دوستدار طبیعت و حیوانات

و خدایی که جهان را این چنین آفریده هرگز مخلوقی نجس نمی آفریند ...

تماس بامن

emjaribi(at)yahoo.com