گزارش انتخابات کمیته های سندیکای شرکت های شناسایی و مکانیابی رادیویی

جلسه انتخابات دبیران کمیته صنفی و اطلاع‌رسانی و کمیته فنی سندیکای شرکت‌های شناسایی و مکان‌یابی رادیویی، روز شنبه ۲۷ شهریورماه به صورت مجازی با حضور اعضای این سندیکا برگزار شدو دبیران کمیته ها انتخاب و معرفی شدند. در نهایت با رای اعضای حاضر در جلسه  آقای محمد هزارجریبی به‌عنوان دبیر کمیته صنفی و اطلاع رسانی و آقای دوست‌حسینی به‌عنوان دبیر کمیته …